OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL


VYHLÁŠKA č. 208/1991 Zb., Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 7. februára 1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. 

§1 Rozsah platnosti

(1) Vyhláška určuje povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá (ďalej len "prevádzkovateľ") a ich pracovníkov.
§2 Výklad pojmov
b) pracovníkom je podľa tejto vyhlášky vodič z povolania a pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa, a pracovník, ktorý práce v súvislosti s prevádzkou vozidiel riadi, alebo opravár, údržbár vozidiel, alebo pracovník vykonávajúci nakládku alebo vykládku vozidla,
d) vozidlom každé motorové vozidlo, príves, polopríves a náves alebo súprava vozidiel.

To znamená (z hore uvedeného vyplýva), že opakovaného - periodického školenia vodičov a preskúšania sa zúčastňujú vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania ("vodiči z povolania"), skupina vodičov (majitelia menších súkromných firiem, živnostníci a pod.) ako aj vodiči motorových vozidiel skupiny D, vodiči kolesových traktorov, vodiči motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 kg, vodiči nákladných automobilov s prípojným vozidlom, vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami, vodiči motorových vozidiel skupiny B - tzv. "vodiči referenti"

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel v nijakom ustanovení nerieši otázku školení a overovania znalostí bezpečnostných požiadaviek, ktoré stanovuje. Táto vyhláška má charakter všeobecne záväzného predpisu a pri riešení otázky školení a overovania znalostí treba vychádzať z jednotlivých ustanovení

Zákonníka práce (v znení z. 154/2001 a z. 158/2001) a zákon NR SR č. 158/2001 Z.z.:
§ 35 ods. 2 Zákonníka práce: (Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru) okrem iného ukladá, že pri nástupe do práce musí byť pracovník riadne oboznámený s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať.
§ 8b zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. ďalej ukladá, že zamestnávatelia sú povinní pravidelne oboznamovať s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky vedúcich pracovníkov i všetkých ostatných pracovníkov, pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie
§ 14 zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. ukladá pracovníkom povinnosť zúčastniť sa na školeniach a výcviku vykonávaných zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa skúškam. Okruh pracovníkov, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje, je uvedený v § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb.
Školenia sa vykonávajú v rozsahu činností, ktoré pracovník vykonáva (t.j. prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť poučenie pracovníka v rozsahu pracovnej činnosti, ktorou ho v súvislosti z prevádzkou, údržbou a opravami vozidiel poveruje). Pri stanovení termínu opakovaných školení treba prihliadnuť na konkrétne podmienky (bezpečnostná úroveň zamestnávateľa či prevádzkovateľa, schopnosti a kvalifikácia pracovníkov, nové predpisy a poznatky z tejto oblasti a pod.).
Zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. v povinnostiach zamestnávateľa v § 8a písm. h/3, § 8b písm. a/1, písm. b - stanovuje ďalšie úlohy zamestnávateľov dotýkajúcich sa i okruhu pôsobnosti tejto vyhlášky.

Zhrnutie:

Pre zamestnancov, ktorí sú vodičmi motorových vozidiel platí tak, ako pre ostatných zamestnancov, že majú byť sústavne oboznamovaní s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie (Zákon BOZP č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. b). Teda zamestnávateľ má zabezpečiť školenia z vyhlášky č. 208/1991 Zb. o BOZP pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel pre vodičov motorových vozidiel. Ak ide o výchovu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, musí mať takáto firma oprávnenie ÚBP SR a na ich lektorov sú stanovené požiadavky podľa podmienok oprávnenia. Termíny opakovaných periodických školení sú právne stanovené zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. 1/b , za primeranú sa považuje dvojročná periodicita.
V rámci opakovaných školení z vyhlášky č. 208/1991 si má teda organizácia určiť, čo je dôležité pripomenúť zamestnancom pre bezpečný výkon ich práce a oboznámiť ich o zmenách v predpisoch.